تعیین چگالی بتن آزمایشگاه بتن (فیلم)

در این فیلم نحوه تعیین چگالی بتن آزمایشگاه بتن توضیح داده شده است.

واضح است که در دستگاه آحاد متریک چگالی یک ماده ازلحاظ مقدار عددی مساوی وزن مخصوص آن است که البته کمیت اخیر یک نسبت است درحالی‌که چگالی برحسب کیلوگرم بر لیتر بیان می‌شود. ولیکن در کارهای بتنی بیان نمودن چگالی برحسب کیلوگرم بر مترمکعب بیشتر متداول است. باید به خاطر داشت که چگالی مطلق فقط به حجم دانه‌های جداگانه مربوط می‌شود و البته عملاً امکان ندارد که بتوان این دانه‌ها را به نحوی متراکم نمود که فضایی بین آن‌ها وجود نداشته باشد. در مواردی که سنگ‌دانه‌ها عملاً به‌صورت حجمی پیمانه می‌شوند، دانستن جرم سنگدانه هایی که پیمانه واحد حجم را پر می‌کنند ضروری خواهد بود. این کمیت به‌عنوان چگالی انبوهی سنگدانه شناخته می‌شود و از آن، جهت تبدیل مقادیر وزنی به مقادیر حجمی استفاده می‌نمایند.

روشن است که چگالی انبوهی به میزان تراکم سنگ‌دانه‌ها بستگی دارد و لذا برای مصالح با وزن مخصوص نسبی معین، چگالی انبوهی به نحوه توزیع اندازه ذرات و شکل دانه‌ها بستگی خواهد داشت.

برای سنگ‌دانه‌های درشت با وزن مخصوص معین، یک چگالی انبوهی زیادتر به معنی منافذ کمتری است که باید با ماسه و سیمان پر شود و قبلاً از آزمایش چگالی انبوهی به‌عنوان اساس تعیین نسبت‌های اختلاط مواد در مخلوط‌ها استفاده می‌شد. چگالی انبوهی واقعی سنگ‌دانه‌ها نه‌فقط به خصوصیات مختلف مصالح که تعیین‌کننده استعداد درجه تراکم می‌باشند، بستگی دارد بلکه به تراکم حقیقی حاصل‌شده در یک حالت معین نیز بستگی خواهد داشت.

هدف از آزمایش: تعیین وزن جامد سنگدانه ها نسبت به حجم کل اشغال شده