نکات مهم تنظیم صورت وضعیت

کار مترورها باید دقیق، کامل، علمی، منظم و نتایج آن شفاف باشد. انجام دادن کاری با این خصوصیات مستلزم فراهم کردن امکانات محیطی، علمی، تجربی و ابزاری مناسب است. در ادامه نکات مهم تنظیم صورت وضعیت نویسی که نیاز است مترور توجه خاصی داشته باشد را لیست کرده‌ایم:

 •  با توجه به اسناد و مدارک پیمان تهیه شود
 •  بر اساس فهرست‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد. (ترتیب فصل‌ها و ایتم ها رعایت گردد)
 •  با استفاده از فرم‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد.
 •  ماهانه تنظیم شود.
 •  با توجه به دستور کارها و صورت مجالس موجود تهیه شود.
 •  آدرس‌ها دقیق، بدون خط‌خوردگی و قابل‌رسیدگی باشند.
 •  از قرینه‌سازی استفاده شود و نقل از ایتم های تابعی صورت گیرد.
 •  مجلد نمودن
 •  به‌صورت رایانه‌ای و استفاده از نرم‌افزارها.

نکات مهم تنظیم صورت وضعیت

 •  تنظیم صورت‌وضعیت به ترتیب (برگ پیمان، دفترچه‌های فهرست‌بها، فصول فهرست‌بها، حمل‌ونقل، خلاصه مالی، مالی، خلاصه متره، ریزمتره و ضرایب پیمان).
 •  اولین صورت‌وضعیت هر پروژه، صورت‌وضعیت شماره 1 نامیده می‌شود ماه بعد صورت‌وضعیت شماره 2 تهیه می‌گردد و برای جلوگیری از هرگونه اشتباه یا دوباره‌کاری کار از اول متره می‌گردد؛ به‌عبارت‌دیگر صورت‌وضعیت شماره 2 مجموع کار انجام‌شده از ابتدا تا تاریخ تهیه صورت‌وضعیت است. در ادامه صورت‌وضعیت بعدی بدین ترتیب تنظیم می گردد.
 •  مقایسه نمودن مبلغ صورت‌وضعیت قطعی با مبلغ قرارداد که باید کمتر باشد، البته اگر بیشتر باشد تا 25 درصد با دستور کار کارفرما بلامانع است اما اگر از 25 درصد برآورد اولیه تجاوز نماید باید متمم قرارداد داشته باشد.

چک لیست های متره

جهت ارتقای کیفی و کمی صورت وضعیت و همچنین از قلم نیفتادن ایتمی در ان، برگ برسی (چک لیست) تهیه و تنظیم گردیده است که عبارتند از :

 1. متره : (شامل ابنیه، راه و باند، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی)
 2. برگ برسی صورت مجالس
 3. برگ برسی مالی
 4. برگ برسی محاسبه تعدیل
 5. برگ برسی مابه التفاوت مصالح
 6. برگ برسی مدارک و اسناد مناقصه
 7. برگ برسی شرکت در مناقصه و اسناد مناقصه
 8. برگ برسی مدت پیمان