ثابت تابیدگی و ثابت پیچشی برای انواع پروفیل

از زمانی که مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تغییر پیداکرده برای طراحی اعضا فشاری ( مقاومت فشاری اسمی بر اساس کمانش پیچشی و کمانش خمشی – پیچشی ) و همچنین اعضا خمشی در فرمول‌ها از ثابت تابیدگی و ثابت پیچشی Cw و Jw در پارامترها استفاده‌شده است که در مبحث دهم قبلی کمتر موردنیاز بود ازاین‌رو یادگیری نحوه محاسبه این پاره‌ترها برای مهندسین طراح حتماً موردنیاز است مخصوصاً برای پارامتر ثابت تابیدگی که حتی نرم‌افزار ایتبس هم ان را ارائه نمی‌دهد.

 

ثابت پیچشی سن ونان : Jw

ثابت پیچشی سن ونان (J) به‌عنوان یک معیار جهت تعیین مقدار مقاومت مقاطع در برابر پیچش خالص و یکنواخت استفاده می‌شود. از این ضریب جهت تعیین مقاومت خمشی – کمانشی (LTB) مقطع تیرها و ظرفیت لنگر پیچشی مقطع ستون‌ها استفاده می‌شود. این ضریب را برای پروفیل‌های تک می‌توان در اشتایل پیدا کرد و برای پروفیل‌های مرکب از نرم‌افزار ایتبس می‌شود کمک گرفت.

 

ثابت تابیدگی : Cw

ثابت تابیدگی (Cw) بعنوان یک معیار جهت تعیین مقدار مقاومت مقاطع در برابر پیچش غیر یکنواخت استفاده می شود. از این ضریب نیز همانند ثابت پیچشی جهت تعیین مقاومت خمشی – کمانشی (LTB) مقطع تیرها و ظرفیت لنگر پیچشی مقطع ستونها استفاده می شود.

نحوه محاسبه این ضریب را برای انواع پروفیل‌های تک (H, L, T, U, …) می‌توانید در مقاله زیر دانلود کنید.

( نکته : مقدار این ضریب برای مقاطع بسته مانند باکس صفر در نظر گرفته می شود )

 

دانلود مقاله نحوه محاسبه ضرایب Cw , Jw

دانلود

ثابت تابیدگی برای مقاطع دوبل ( پا باز )

یکی از مقاطعی که در کشور ما به وفور استفاده می شود مقاطع دوبل یا پا باز می باشد که توسط بست به همدیگر متصل شده است. نظر به اینکه در مقاله بالا از مقاطع مرکب صحبتی نشده رابطه مشخصی بیان نشده است. با جست و جویی که در متون فارسی داشتم متوجه شدم در کتاب طراحی سازه های فولادی اقای احمد رضا جعفری رابطه زیر پیشنهاد شده است که در زیر مشاهده می کنید.

ثابت تابیدگی ستون دوبل

 


اموزش مدلسازی و ترسیم نقشه های اجرایی سازه های فولادی
حرفه ای شوید