ثابت تابیدگی و ثابت پیچشی برای انواع پروفیل

پس از تغییرات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، برای طراحی اعضاء فشاری (مقاومت فشاری اسمی بر اساس کمانش پیچشی و کمانش خمشی–پیچشی و همچنین اعضاء خمشی) در فرمول‌ها از ثابت تابیدگی و ثابت پیچشی Cw و Jw در پارامترها استفاده‌ شده که در مبحث دهم قبلی کمتر مورد نیاز بود. از این‌ رو یادگیری نحوه محاسبه این پارمترها برای مهندسین طراح حتماً موردنیاز است. لازم به ذکر است پارامتر ثابت تابیدگی توسط نرم‌افزار ایتبس ارائه نمی‌شود.

ثابت پیچشی سن و نان Jw

ثابت پیچشی سن و نان (J) به‌ عنوان یک معیار جهت تعیین مقدار مقاومت مقاطع در برابر پیچش خالص و یکنواخت استفاده می‌شود. از این ضریب جهت تعیین مقاومت خمشی–کمانشی (LTB) مقطع تیرها و ظرفیت لنگر پیچشی مقطع ستون‌ها نیز استفاده می‌شود. این ضریب را برای پروفیل‌های تک می‌توان در اشتایل پیدا کرد و برای پروفیل‌های مرکب از نرم‌افزار ایتبس می‌شود کمک گرفت.

ثابت تابیدگی Cw

ثابت تابیدگی (Cw) بعنوان یک معیار جهت تعیین مقدار مقاومت مقاطع در برابر پیچش غیر یکنواخت استفاده می‌شود. از این ضریب نیز همانند ثابت پیچشی جهت تعیین مقاومت خمشی–کمانشی (LTB) مقطع تیرها و ظرفیت لنگر پیچشی مقطع ستون‌ها مورد استفاده است.

نحوه محاسبه این ضریب را برای انواع پروفیل‌های تک (H, L, T, U, …) را می‌توانید در مقاله زیر مطالعه کنید (نکته: مقدار این ضریب برای مقاطع بسته مانند باکس، صفر در نظر گرفته می‌شود).

دانلود مقاله نحوه محاسبه ضرایب Cw , Jw

پکیج آموزش تکلا استراکچر

ثابت تابیدگی برای مقاطع دوبل (پا باز)

مقاطع دوبل یا پا باز که توسط بست به همدیگر متصل شده در کشور ما به وفور استفاده می‌شود. در مقاله اشاره شده از مقاطع مرکب صحبتی نشده است. با جست و جو در میان متون فارسی متوجه شدیم در کتاب طراحی سازه‌های فولادی آقای احمدرضا جعفری رابطه زیر پیشنهاد شده است.

ثابت تابیدگی و ثابت پیچشی برای انواع پروفیل