اصطکاکی پیچ ها – فیلم تست اتصال

0

فیلم آزمایش پیچ ها در اتصالات اصطکاکی در برابر تنش و پیچش

فیلم تست اتصال اصطکاکی پیچها ، در این فیلم آموزشی تست اتصال اصطکاکی پیچهای سالم و زنگ زده در برابر لنگر پیچشی یکسانی که به پیچ ها وارد میشود را نشان میدهد که پیچ سالم نسبت به پیچ زنگ زده نیروی پیش تنیدگی بیشتری را ایجاد می کند که در نتیجه یک اتصال اصطکاکی خوبی بوجود می آید. فیلم کوتاه در مورد اتصال اصطکاکی در پیچ‌ها هست. مشخصاً در اتصال اصطکاکی، اصطکاک بین قطعات از طریق پیش‌تنیده کردن پیچ‌ها به وجود می‌آید. یک‌راه برای ایجاد پیش‌تنیدگی در پیچ‌ها استفاده از ترک متر و اعمال لنگر پیچشی زیاد است .اما در این فیلم به‌خوبی نشان داده می‌شود که لنگر پیچشی نماد مناسبی برای سنجش نیروی کششی پیش تنیدگی در پیچ‌ها نیست.

همان‌طور که در فیلم ملاحظه می‌شود به دوپیچ مقدار یکسانی لنگر پیچشی وارد می‌شود .

مشخصات پیچ:

پیچ سالم و تمیز در محیط کارخانه با این لنگر پیچشی به‌اندازه ۵۳۰۰۰ پوند پیش‌تنیده می‌شود اما در پیچ دوم که زنگ‌زده است مقدار زیادی از لنگر پیچشی صرف چرخاندن اولیه مهره در پیچ شده و نمی‌تواند نیروی پیش تنیدگی کافی را در پیچ ایجاد کند (۱۵۰۰۰ پوند). به عبارت ساده‌تر ما با اعمال لنگر پیچشی زیاد توقع یک اتصال اصطکاکی خوب راداریم درحالی‌که در این پیچ زنگ‌زده که در محیط کارگاه بسته می‌شود، اتصال در حد اتکایی عمل می‌کند.

نتیجه :اندازه پیچش معیار مناسبی برای اطمینان از نیروی کششی پیش تنیدگی در پیچها نمی باشد.

زمانی که یک پیچ پر مقاومت بدون کشش اولیه، تحت اثر نیروی کششی خارجی قرار می گیرد، نیروی کششی درون پیچ با نیروی اعمال شده برابر می گردد. در صورتی که پیچ پییش تنیده (پیش کشیده) شده باشد، درصد بسیار زیادی از نیروی کششی خارجی صرف ایجاد نیروهای فشاری و یا گیره ای اعمال شده به اجزای اتصال می شود. به دلیل آن که به طور معمول کشش به وجود آمده در پیچ های پرمقاومت ناشی از نیروی کششی خارجی در لحظه ی جدا شدن قطعات از یکدیگر نزدیک به ده درصد بیش از کشش در آغاز بارگذاری می باشد، لذا باید همه ی پیچ هایی که تحت اثر کشش مستقیم قرار دارند، پیش کشیده شوند.

 

فیلم
تست اتصال اصطکاکی پیچ ها


+ انواع اتصالات در ساختمان های فولادی

+ خیز تیر طره – فیلم ازمایش

+ نحوه نصب تیرهای فلزی

 

 

پاسخ دهید