آزمایش اتصال اصطکاکی پیچ ها

در این فیلم آموزشی تست اتصال اصطکاکی پیچهای سالم و زنگ زده در برابر لنگر پیچشی یکسانی که به پیچ ها وارد می‌شود را نشان می‌دهد که پیچ سالم نسبت به پیچ زنگ زده نیروی پیش تنیدگی بیشتری را ایجاد می کند که در نتیجه یک اتصال اصطکاکی خوبی بوجود می آید. مشخصاً در اتصال اصطکاکی، اصطکاک بین قطعات از طریق پیش‌تنیده کردن پیچ‌ها به وجود می‌آید. یک‌راه برای ایجاد پیش‌تنیدگی در پیچ‌ها استفاده از ترک متر و اعمال لنگر پیچشی زیاد است. اما در این فیلم به‌خوبی نشان داده می‌شود که لنگر پیچشی نماد مناسبی برای سنجش نیروی کششی پیش تنیدگی در پیچ‌ها نیست.

همان‌طور که در فیلم ملاحظه می‌شود به دوپیچ مقدار یکسانی لنگر پیچشی وارد می‌شود.

مشخصات پیچ اتصال اصطکاکی

پیچ سالم و تمیز در محیط کارخانه با این لنگر پیچشی به‌اندازه 53000 پوند پیش‌تنیده می‌شود اما در پیچ دوم که زنگ‌زده است مقدار زیادی از لنگر پیچشی صرف چرخاندن اولیه مهره در پیچ شده و نمی‌تواند نیروی پیش تنیدگی کافی را در پیچ ایجاد کند (15000 پوند). به عبارت ساده‌تر ما با اعمال لنگر پیچشی زیاد توقع یک اتصال اصطکاکی خوب راداریم درحالی‌ که در این پیچ زنگ‌زده که در محیط کارگاه بسته می‌شود، اتصال در حد اتکایی عمل می‌کند.

نتیجه: اندازه پیچش معیار مناسبی برای اطمینان از نیروی کششی پیش تنیدگی در پیچ‌ها نیست.

زمانی که یک پیچ پر مقاومت بدون کشش اولیه، تحت اثر نیروی کششی خارجی قرار می گیرد، نیروی کششی درون پیچ با نیروی اعمال شده برابر می گردد. در صورتی که پیچ پییش تنیده (پیش کشیده) شده باشد، درصد بسیار زیادی از نیروی کششی خارجی صرف ایجاد نیروهای فشاری و یا گیره ای اعمال شده به اجزای اتصال می شود. به دلیل آن که به طور معمول کشش به وجود آمده در پیچ های پرمقاومت ناشی از نیروی کششی خارجی در لحظه ی جدا شدن قطعات از یکدیگر نزدیک به ده درصد بیش از کشش در آغاز بارگذاری می باشد، لذا باید همه ی پیچ هایی که تحت اثر کشش مستقیم قرار دارند، پیش کشیده شوند.