محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی پلاستیک به همراه مثال

برای محاسبه لنگر پلاستیک Mp مقاطع مختلف فولادی باید از فرمول Mp = Z * FY استفاده نمود که مقدار FY تنش تسلیم قطعه مورد نظر و Z اساس مقطع پلاستیک مقطع می باشند. برای محاسبه Z اساس مقطع پلاستیک می بایست محل تارخنثی در حالت پلاستیک را مشخص نمود که برای این کار باید نیروهای فشاری و کششی وارد شده به مقطع را مساوی قرار داد. پس از مشخص شدن محل تار خنثی در حالت پلاستیک حال اساس مقطع پلاستیک با استفاده از فرمول Z = ΣQ که در ان Q ممان استاتیک مقطع می باشد محاسبه می شود.

چند نکته :

برای محاسبه اساس مقطع پلاستیک مقاطع در جهات مختلف اگر مقطع

  • نسبت به ان جهت دارای تقارن باشد، محل تار خنثی در حالت پلاستیک در وسط مقطع قرار خواهد گرفت.
  • اگر مقطع نسبت به ان جهت دارای تقارن نباشد، محل تار خنثی در حالت پلاستیک در وسط مقطع قرار ندارد و می‌بایست با تعادل قرار دادن نیروهای فشاری و کششی مقطع، محل ان را تعیین نمود که معمولاً وقت‌گیر است.

این مطلب را از دست ندهید :  ثابت تابیدگی و ثابت پیچشی برای انواع پروفیل

حل مثال محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی پلاستیک

برای روشن تر شدن موضوع یک مثال کامل که دارای حل دستی شامل پیدا کردن تارخنثی، ممان اینرسی ، مدول الاستیک اساس مقطع و در ادامه محاسبه لنگر پلاستیک است را به صورت کامل اورده ایم.

محاسبه لنگر پلاستیک