مدت زمان موثر زلزله

یک زلزله با بیشینه شتاب متوسط و مدت زمان موثر زلزله طولانی، از یک زلزله با بیشینه جنبش زمین به دامنه حرکت زمین مربوط می‌شود که در نواحی مختلف دارای مقادیر متفاوتی است و هرچه از مرکز زلزله دور شویم، از ان کاسته خواهد شد. همچنین مدت زمان تکان قوی تاثیر قابل‌توجهی بر میزان خسارت سازه‌ای خواهد داشت. یک زلزله با بیشینه شتاب متوسط و مدت زمان طولانی، از یک زلزله با بیشینه شتاب زیاد، ولی با مدت زمان کوتاه‌تر می‌تواند خسارت بیشتری را ایجاد نماید. محتوای فرکانسی به میزان زیادی بر پاسخ سازه اثر می‌گذارد این اثر در هنگامی‌ که محتوای فرکانسی جنبش زمین با فرکانس‌های طبیعی سازه به یکدیگر نزدیک باشند، بیشتر ظاهر می‌شود. در این حالت پدیده همگامی ایجاد می‌شود.

عوامل کوثر بر مدت زمان موثر زلزله

کل مدت زمان موثر زلزله به عوامل متعددی همچون بزرگای زلزله بستگی دارد. برای زلزله‌های با بزرگای M<5 مدت زمان زلزله در حدود 4 تا 6 ثانیه و برای زلزله‌های بزرگ ممکن است تا بیش از 40 ثانیه نیز به طول انجامد.

روش‌های محاسبه مدت زمان تکان قوی یک شتاب‌نگاشت:

  • بولت مدت زمان محصورشده را که در ان فاصله زمانی بین اولین و آخرین دامنه شتاب که بزرگ‌تر از یک مقدار معین ( معمولاً g0.05 ( است را به‌عنوان مدت زمان تکان قوی پیشنهاد دادند. تریفوناک و بریدی مدت تکان قوی را فاصله زمانی تعریف نمودند که در ان به انتگرال مربع شتاب‌نگاشت سهم قابل ملاحظه‌ای افزوده می‌شود. آن‌ها فاصله زمانی بین 5% و 95% را به‌عنوان تکان قوی انتخاب کردند.
  • مک کان و شاه روشی را پیشنهاد نمودند که مبتنی بر آهنگ ورود انرژی متوسط است. آن‌ها برای تعیین دو زمان قطع، آهنگ تغییرات شتاب جذر میانگین مربعات تجمعی (rms) را مورد جست‌وجو قراردادند. هنگامی‌که آهنگ تغییر شتاب rms تجمعی منفی شود و بقیه نگاشت همان‌طور باقی بماند زمان قطع نهایی T2 بدست می اید. زمان اولیه T1 نیز به نحو مشابهی با آغاز جستجو از انتهای نگاشت به دست می‌اید.

 

فازهای مدت زمان تداوم زلزله (تکرار)

  1. فاز اول که میزان حرکات ارتعاشی ضعیف و خفیف.
  2. فاز دوم حرکات دارای شدت و قدرت متوسط.
  3. فاز سوم مجددا حرکات رو به خفیف شدن.

بطور کلی به منظور محاسبه مدت زمان تداوم برای زلزله با بزرگی بیشتر از 2 ریشتر، رابطه تجربی امبر سیز زیر ارائه شده است

Ms : بزرگی در مقیاس امواج سطحی یر حسب ریشتر

T = 11( Ms – 2 ) + 5 (sec)

برای محاسبه زمان تداوم جنبش نیرومند زمین روشهای مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

  • روش براکت Bracket Method
  • روش یکنواخت Uniform Method
  • روش تداوم موثر Significant Duration Method