پیدا کردن مشترکات دو ستون در اکسل

گاهی در حساب و کتاب هایمان در اکسل پیش می آید که دو لیست را با هم مقایسه کنیم و موارد مشترک در دو لیست را مشخص کنیم با ترفند زیر می‌توانید مشترکات دو ستون در اکسل را بارنگ قرمز مشخص کنید و سپس تعداد آن‌ ها را پیدا کنید. فرض کنید دو لیست با تعداد زیادی موارد مختلف دارید و می‌خواهید مطمئن شوید تعدادی از آن‌ها در لیست دوم تکرار نشده است، در واقع لازم است مقایسه دو ستون در اکسل را انجام دهید و داده های تکراری را پیدا کنید.

مشترکات دو ستون در اکسل

مقایسه دو ستون در اکسل

مطابق تصویر 1، دو لیست از اسامی را مشاهده می کنید. حال می خواهیم اسامی از لیست 1 که در لیست دوم تکرار شده اند را مشخص کنیم و با استفاده از دستور Conditional Formatting سلول آن را با رنگ سبز مشخص کنیم. برای مقایسه اطلاعات دو ستون در اکسل و تشخیص اسمی از لیست 1 که در لیست 2 وجود دارد، باید تعداد هر اسم از لیست 1 را در لیست 2 شمارش کنیم و با ادغام آن با یک دستور if بررسی کنیم آن هایی را که تعدادشان از صفر بیشتر است، رنگ سلولشان تغییر کند.

=if(COUNTIF($B$2:$B$5,A2)>0,1,0)

این فرمول بررسی می کند که آیا تعداد اسامی مورد نظر در لیست 2 بیشتر از صفر است یا نه. اگر بیشتر از صفر باشد، خروجی ۱ یعنی فرمت اعمال می شود و اگر نباشد خروجی صفر خواهد بود یعنی فرمت اعمال نمی شود. نتیجه بررسی هر ردیف از لیست 1 در ستون تکرار مشخص شده است.

مقایسه دو لیست و یافتن تکراری ها در اکسل

ابتدا بر روی سلول A2 قرار بگیرید و به مسیر زیر بروید:

Home> Conditional_Formatting> New Rule> Use a formula to determine which cells to format

مقایسه دو ستون در اکسل

روی دکمه ok کلیک کنید تا پنجره جدید باز شود.

حالا کافیست شرط مورد نظر را به محدوده لیست ۱ انتقال دهیم.

مقایسه دو ستون در اکسل

با زدن Apply فرمت شرطی بر روی محدوده مورد اعمال می شود. یعنی مانند تصویر 1 اسامی که تعداد آنها در لیست ۲ بیش از صفر است رنگی می شود.

در پایان می توان پس از انجام مراحل فوق، ستون های A تا D را فیلتر کرد و بعد ستون D که مربوط به تکراری ها است را برای مقدار 1 فیلتر کنیم تا مشترکات دو ستون در اکسل یکجا مشاهده کنیم.