پیدا کردن مشترکات دو ستون در اکسل

گاهی در حساب و کتاب هایمان در اکسل پیش می آید که دو لیست را با هم مقایسه کنیم و موارد مشترک در دو لیست را مشخص کنیم با ترفند زیر می‌توانید مشترکات دو ستون در اکسل را بارنگ قرمز مشخص کنید و سپس تعداد آن‌ ها را پیدا کنید. فرض کنید دو لیست با تعداد زیادی موارد مختلف دارید و می‌خواهید مطمئن شوید تعدادی از آن‌ها در لیست دوم تکرار نشده است، در واقع لازم است مقایسه دو ستون در اکسل را انجام دهید و داده های تکراری را پیدا کنید.

مشترکات دو ستون در اکسل

تصویر 1 – مقایسه دو لیست

مقایسه دو ستون در اکسل

مطابق تصویر 1، دو لیست از اسامی را مشاهده می کنید. حال می خواهیم اسامی از لیست 1 که در لیست دوم تکرار شده اند را مشخص کنیم و با استفاده از دستور Conditional Formatting سلول آن را با رنگ سبز مشخص کنیم. برای مقایسه اطلاعات دو ستون در اکسل و تشخیص اسمی از لیست 1 که در لیست 2 وجود دارد، باید تعداد هر اسم از لیست 1 را در لیست 2 شمارش کنیم و با ادغام آن با یک دستور if بررسی کنیم آن هایی را که تعدادشان از صفر بیشتر است، رنگ سلولشان تغییر کند.

=if(COUNTIF($B$2:$B$5,A2)>0,1,0)

این فرمول بررسی می کند که آیا تعداد اسامی مورد نظر در لیست 2 بیشتر از صفر است یا نه. اگر بیشتر از صفر باشد، خروجی ۱ یعنی فرمت اعمال می شود و اگر نباشد خروجی صفر خواهد بود یعنی فرمت اعمال نمی شود. نتیجه بررسی هر ردیف از لیست 1 در ستون تکرار مشخص شده است.

مقایسه دو لیست و یافتن تکراری ها در اکسل

ابتدا بر روی سلول A2 قرار بگیرید و به مسیر زیر بروید:

Home> Conditional_Formatting> New Rule> Use a formula to determine which cells to format

مقایسه دو ستون در اکسل

مقایسه دو ستون در اکسل – فرمول نویسی در Conditional Formatting

روی دکمه ok کلیک کنید تا پنجره جدید باز شود.

حالا کافیست شرط مورد نظر را به محدوده لیست ۱ انتقال دهیم.

تنظیم محدوده مورد نظر برای اعمال فرمت شرطی

تصویر 3 – تنظیم محدوده مورد نظر برای اعمال فرمت شرطی

با زدن Apply فرمت شرطی بر روی محدوده مورد اعمال می شود. یعنی مانند تصویر 1 اسامی که تعداد آنها در لیست ۲ بیش از صفر است رنگی می شود.

در پایان می توان پس از انجام مراحل فوق، ستون های A تا D را فیلتر کرد و بعد ستون D که مربوط به تکراری ها است را برای مقدار 1 فیلتر کنیم تا مشترکات دو ستون در اکسل یکجا مشاهده کنیم.